Krótka historia szkoły

Polska Szkoła Sobotnia w Burnley rozpoczęła działalność we wrześniu 2009 roku. Na sierpniowym posiedzeniu Stowarzyszenia Polaków z Burnley i okolic podjęto jednomyślną decyzję o utworzeniu placówki oświatowej w celu krzewienia kultury polskiej. Uchwała była wynikiem troski obywateli Polski przebywających czasowo albo na stałe w Anglii o wspólne dobro i zachowanie języka ojczystego, który odgrywa bardzo ważną rolę w kształtowaniu kultury oraz wzmocnieniu więzi narodowych. Dlatego też nadrzędnym celem naszej szkoły jest krzewienie kultury polskiej.

Polish Saturday School in Burnley began in September 2009. At the August meeting of the Polish Association of Burnley and the surrounding area, unanimous decisions were made on the establishment of educational institutions in order to promote Polish culture.

Pierwszym kierownikiem placówki była pani Ewa Kopacka, a od 15.01.2011 roku obowiązki przejęła pani Monika Deptuś. Ponadto Polska Szkoła Sobotnia w Burnley organizuje dla naszych uczniów zajęcia artystyczno-muzyczne, by promowały polskie dzieci w tutejszym środowisku. Kiedy mówimy o początkach istnienia naszej szkoły, nie można pominąć faktu, że kilkakrotnie zmienialiśmy siedzibę.

A resolution was the result of concern for Polish citizens residing temporarily or permanently in England for the common good and preservation of our native language which plays a very important role in shaping the culture and strengthening national ties. Therefore, for overriding goal of our school, is to promote Polish culture. The first manager of the school was Mrs Ewa Kopacka , and since 15.01.2011 Mrs Monika Deptus took over the duties.

Na początku korzystaliśmy z sal przy kościołach katolickich w Burnley, bowiem Kościół, jako jedyna instytucja, był i jest otwarty na nasze działania. Od października 2010 roku do grudnia 2013 wynajmowaliśmy LINKBRIDGE CENTRE, z którymi zorganizowaliśmy wspólnie kilka imprez w celu zbliżenia do siebie społeczności pochodzących z różnych kultur.
Od stycznia 2014 roku siedziba szkoły jest budynek Sir John Thursby Community College w Burnley przy Eastern Avenue.
ZAPRASZAMY!

In addition, Polish Saturday School in Burnley organises art and music lessons to show how gifted our students are in the local area. When we talk about the beginnings of the existence of our school, we cannot ignore the fact that we changed the place for our school several times. At the beginning we used the buildings next to the churches in Burnley because the Church is the only institution that was and is open for our actions.

From October 2010 to December 2013 we were based in LINKBRIDGE CENTRE with whom we jointly organised a few events in order to bring different communities together. Since January 2014 we have been at Sir John Thursby Community College in Burnley at Eastern Avenue. We welcome you.

NASZA KADRA